Regulamin/Rodo

Regulamin korzystania z usług Insula Dietetyk Agnieszka Sobiesiak

1. Regulamin określa:

 • zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych Insula Dietetyk Agnieszka Sobiesiak, zwaną w dalszej części Poradnią

 • procedury wykonywania usług, konsultacji, a także innych świadczeń oraz zasady pracy z Pacjentem,

 • zasady przechowywania dokumentacji oraz przechowywania, przetwarzania

 • i archiwizowania oraz usuwania danych osobowych pacjentów,

 • warunki odstąpienia od umowy.

2. Poradnia mieści się w Juszkowie 83-000 , przy ul. Raduńskiej 41a

3. Usługi wykonywane w ramach Poradni świadczone są osobiście przez Dietetyka

4. Dietetyk posiada stosowne uprawnienia do udzielania porad i informacji dietetycznych w zakresie oferowanych konsultacji oraz świadczeń a nadto działają zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami, jak również z poszanowaniem praw pacjenta, zasad etyki i poufności.

5.Pacjentem jest każda osoba korzystająca z usług świadczonych przez Poradnię.

6. Poradnia świadczy usługi:

 • konsultacji dietetycznych z rozpisaniem planów żywieniowych stacjonarnie,

 • konsultacji dietetycznych z rozpisaniem planów żywieniowych on- Line,

 • edukacji zdrowotnej.

7. Konsultacje dokonywane przez Poradnią mają charakter informacyjny i nie zastępują porady lekarskiej.

8. Usługi świadczone przez Poradnią nie dają gwarancji odniesienia oczekiwanego przez Pacjenta skutku, niemniej wykonywane są z najwyższą starannością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności.

9. Konsultacja i rozpisany plan żywieniowy zawierają indywidualną interpretację menu pacjenta, z uwzględnieniem jego stanu zdrowia, stylu życia oraz preferencji żywieniowych.

10. Pacjent jest zobowiązany do nieudostępniania osobom trzecim efektu pracy Dietetyka, to jest wszelkich otrzymanych materiałów i treści, w tym diet, planów żywieniowych. Z tego ze względu na fakt, iż diety przygotowywane są indywidualnie, przekazanie ich osobom trzecim może zagrozić ich zdrowiu i życiu. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za następstwa udostępnienia osobom trzecim materiałów i treści uzyskanych przez Pacjenta w związku ze świadczeniem usług przez Poradnię

11. Poradnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego, wybiórczego czy sprzecznego z rekomendacjami stosowania się do zaleceń Dietetyka. Zatajenie jakichkolwiek informacji dotyczących stanu zdrowia Pacjenta może wpłynąć negatywnie na proces dietetyczny, a nawet zagrażać życiu i zdrowiu Pacjenta.

12. Pacjent zobowiązany jest do:​

 • poinformowania o wszelkich jednostkach chorobowych, przyjmowanych lekach i suplementach,

 • zapłaty za wykonaną usługę na miejscu gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Agnieszka Sobiesiak Bank Millennium nr konta: 51 1160 2202 0000 0000 8304 5466. Istnieje możliwość zapłacenia blikiem na nr telefonu 668 863 080 lub skorzystanie z płatności za pośrednictwem koszyka znajdującego się na stronie www.insuladietetyk.com

 • zapłaty określonej odrębnym cennikiem należności za dietę on line bezpośrednio przed jej przygotowaniem,

 • udokumentowania zgody rodzica/uprawnionego opiekuna na podjęcie terapii żywieniowej, jeśli jest osobą niepełnoletnią,

 • wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych wrażliwych,

 • stawienia się na wizytę w określonym wcześniej terminie. Jeśli istnieje niemożność stawienia się na wizytę, Pacjent jest zobowiązany do poinformowania o zmianie terminu, nie później niż 24 godziny przed planowaną wizytą. Późniejsze zgłoszenie nieobecności lub niestawienie się na wizytę bez wcześniejszego poinformowania może skutkować brakiem możliwości ustalenia nowego terminu konsultacji.

13. Pacjent ma prawo do:

 • uzyskania fachowej porady dietetycznej i rzetelnie przygotowanego planu żywieniowego,

 • przełożenia wizyty, nie później niż 24h przed planowanym terminem,

 • otrzymania rozpisanego indywidualnie planu żywieniowego nie później niż 10 dni roboczych od odbytej wizyty, chyba że inaczej ustalono podczas konsultacji. Późniejsze przesłanie menu wiąże się z otrzymaniem zniżki na kolejną dietę lub zwrotem należności uiszczonej za plan żywieniowy. Opłata za odbytą konsultację dietetyczną jest opłatą bezzwrotną.

 • otrzymania odpowiedzi na pytania dotyczące planu żywieniowego drogą mailową, jeżeli mogą być udzielone w ramach usług świadczonych przez Poradnię. Dietetyk odpowiada na pytania w możliwym i wcześniej ustalonym czasie, w dni powszednie,

 • wystosowania prośby o dokonanie jednorazowej zmiany w otrzymanym menu. Większa ilość zmian w otrzymanym menu jest dodatkowo płatna,

 • wystosowania wniosku o zniszczenie dokumentacji medycznej związanej z procesem powstawania planu dietetycznego,

14. Dietetyk ma obowiązek:

 • rzetelnie i zgodnie z etyką zawodową przeprowadzić wywiad żywieniowy oraz konsultacje pacjenta,

 • przygotować na podstawie wyników spotkań i uzupełnionego kwestionariusza plan żywieniowy w czasie 10 dni roboczych,

 • zachować w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące wyników pracy z pacjentem, w tym stanu jego zdrowia.

15. Dietetyk ma prawo do:​

 • odmówienia konsultacji w przypadku, gdy nie posiada on dostatecznej wiedzy o prowadzeniu żywieniowym danej jednostki chorobowej lub innych dolegliwości,

 • zmiany terminu wizyty, nie później niż 24h przed planowanym terminem.

16. Insula Dietetyk  Agnieszka Sobiesiak prowadzi sprzedaż, za pośrednictwem strony internetowej                     

www.insuladietetyk.com, jadłospisów o różnej kaloryczności pod nazwą "Gotowy jadłospis"

 • "Gotowy jadłospis" to podstrona, na której dostęne są gotowe jadłospisy o różnej  kaloryczności np. 1600 i 1800 kcal i dotyczący różnych jednostek chorobiwych np. dna moczanowa, dieta z niskim indeksem glikemiczny, co jest zawarte w opisie produktu. Pierwszy człon nazwy może ulegać zmianie np. jesienny jadłospis, wiosenny, letni, zimowy. Do wybory przez Klienta. Gotowy jadłospis może występować w wersji np. bezmlecznej, bezglutenowej, wegetariańskiej - informacja zawarta w opisie. 

 • Warunkiem złożenia Zamówienia na gotowy jadłospis jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. "Zamówienie” oznacza zamówienie na Treści Cyfrowe bez Nośnika złożone przez Klient na stronie www.insuladietetyk.com za pośrednictwem koszyka.

 • Cena cyfrowego produktu "Gotowy jadłospis"  uwidoczniona na stronie, podana jest w złotych polskich

 • Dokonanie zakupu "Gotowy jadłospis" odbywa się poprzez umieszczenie produktu w koszyku dostępnym na stroni.

 • W chwili zaksięgowania płatności  Gotowy jadłospis" w formie pliku cyfrowego PDF  jest wysyłany na wskazany w zamówieniu adres poczty elektronicznej

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Insula  Dietetyk Agnieszka Sobiesiak, ul. Raduńska 41a, 83-000 Juszkowo, NIP: 583-186-40-13, zwana dalej „Administratorem”

 2. Podmiotem podlegającym przetwarzaniu danych jest klient Administratora, zwany dalej „Pacjentem”

 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia wykonywanie umowy.

 4. Pacjenci, którzy zakończyli współpracę z Administratorem przed wprowadzeniem niniejszych ustaleń są zobowiązani do zapoznania się z treścią oświadczenia oraz przedstawienia swojego stanowiska w tej sprawie. 

 5. Pacjent upoważnia Administratora do przetwarzania danych osobowych w celu wykonania usługi.

 6. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Pacjentów w następujących kategoriach dane zwykłe w postaci: imienia i nazwiska, adresu email, telefonu kontaktowego dane szczególne (dane wrażliwe) Pacjentów w postaci: płci, poziomu aktywności fizycznej, wzrostu, masy ciała, daty urodzenia, rodzaju i godzin wykonywanej pracy, wiadomości o ciąży, paleniu papierosów, spożyciu alkoholu, wiadomości o rodzaju i częstotliwości wykonywania aktywności fizycznej, wiadomości o nawykach żywieniowych, codziennym jadłospisie, spożywanych produktach, o stanie zdrowia (przebyte ostatnio zabiegi, choroby i problemy zdrowotne, alergie i nietolerancje pokarmowe, choroby skórne, zażywane leki i sumpementy diety) oraz innych uzyskanych podczas przeprowadzonego wywiadu w gabinecie oraz w wywiadzie online.

 7. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w związku z czynnościami zmierzającymi do realizacji umowy tj. kompleksowej opieki dietetycznej pacjenta wraz z przygotowania jadłospisu, a także informowania o usługach, produktach czy wycenach.

 8. Dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia kompleksowej obsługi handlowej tj. kontaktu z Pacjentem, przesyłania ofert oraz działań marketingowych.

 9. Administrator zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych Pacjentów.

 10. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przez przepisy prawa, a w przypadku wcześniej wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych – do momentu wycofania przez Państwa zgód.

 11. Pacjent ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz uzyskania kopii danych.

 12. Pacjent ma prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 13. Pacjent ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 14. Administrator zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Pacjenta. Dane te nie są udostępniane innym podmiotom, dostęp do nich ma tylko Administrator.

 15. Dane w wersji papierowej są przechowywane w „teczce pacjenta” w metalowym sejfie, zamykanym kluczem i zabeczpieczonym kodem. W całym lokalu znajduje się system zabezpieczenia alarmowego, 

 16. Dane które umiesxzone są w programie dietetycznym, który zawiera wyłącznie Imię i Nazwisko,dane antropometryczne są szyfrowane w programie. a sotęp do oprogramowania, który jest zabezpieczony hasłem i kluczem dostępu.  

 17. Dane z wywiadu żywieniowo-zdrowotnym przeprowadzonego online są pozyskane za pomocą formularza umieszczonego na Google Formularze, dostęp do odpowiedzi zawartych w formularzu ma Administrator. Logowanie się do konta Google zabezpieczone jest weryfikacją dwuetapową, hasłem i autoryzacją logowania na telefon. Formularz zostaje wydrukowany i przechowywany w wersji papierowej, patrz pkt 15. 

 18. Dane osobowe oraz dokumentacja pacjentów poradni są przechowywane w celu poprawnego działania poradni przez okres nie dłuższy niż 10 lat od ostatniej wizyty. 

 19. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.

 20. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów powstałych na gruncie Umowy będzie sąd właściwy dla Pacjenta.